1 Chọn hãng Laptop bạn đang sử dụng
2 Chọn dòng máy bạn đang sử dụng
3 Chọn lỗi chi tiết của máy

Kiểm tra tiến độ sửa chữa